კურსის ხელმძღვანელი თათია ბერიანიძე  ტექნიკური მხარდაჭერა გიორგი ჭიჭინაძე
კომპიუტერული უსაფრთხოების ელემენტარული წესები