კურსის ფარგლებში ისწავლება საწარმოთა სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული საფუძვლები და ძირითადი პრაქტიკული ასპექტები ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით.