რეგისტრაცია

პაროლის მინიმალური სიგრძეა 8 სიმბოლო. პაროლი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 1 ანბანის სიმბოლოს ქვედა რეგისტრში, მინიმუმ 1 ანბანის სიმბოლოს ზედა რეგისტრში, მინიმუმ 1 ციფრს და მინიმუმ 1 სპეციალურ სიმბოლოს

თანახმა ვარ “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი წესებისა და აკრძალვების გათვალისწინებით ჩემი ზემოაღნიშნული „პერსონალური მონაცემები“ სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიამ დაამუშაოს კანონის შესაბამისად და გამოიყენოს შესაბამისი რეგისტრაციისთვის, სერთიფიკატისთვის, სასწავლო მიმართულების ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის და რეესტრის წარმოებისთვის. ასევე სხვადსხვა კურსების, პროექტების შესათავაზებლად და ინფორმაციის მისაწოდებლად სხვადასხვა არხების გამოყენებით.

ფიზიკურ პირს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გაიხმოს მისი პერსონალური მონაცემები იგივე არხის გამოყენებით.

„პერსონალური მონაცემების“ დამუშავებაზე და შემდგომ გამოყენებაზე უარის თქმის შემთხვევაში აკადემია მოკლებულია შესაძლებლობას ფიზიკური პირი დაარეგისტრიროს შესაბამის პროექტზე.