მატერიალური აქტივები აღრიცხვაში და ანგარიშგებაში

Inventory and Fixed Assets Accounting/Reporting

უკან

ინფორმაცია კურსის შესახებ:

რეგისტრაცია
კურსის დაწყების თარიღი: 01.06.2023
კურსის ხანგრძლივობა(სთ): 3,00
კურსის ადგილმდებარეობა: დისტანციურად
აუდიტორია:
კურსის ხანგრძლივობა(დღე): 5
კურსის მიზანი: კომპანიათა დიდ უმრავლესობაში მატერიალური აქტივები შეადგენს აქტივების არსებით ნაწილს, მათი ფიზიკური ფორმა, მიღების გზები, კომპანიის განკარგულებაში არსებობის ხანგრძლივობა და სხვა თავისებურებები წარმოქმნის პრობლემებს აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და დაბეგვრის თვალსაზრისით, რომელთა გამოკვეთა და მათი გადაჭრის გზებზე მსჯელობა არის კურსის მიზანი.
საკითხების ჩამონათვალი:

        აქტივის აღიარების ზოგადი პრინიციპები;

        ფულის ღირებულება დროში მოკლედ (ფორმულები ექსელში);

        მატერიალური აქტივების კლასიფიკაციის პრობლემები;

        მარაგების ნომენკლატურული აღრიცხვა;

        მარაგის ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდები;

        მარაგის პირვანდელი შეფასება (თვითღირებულების კალკულაცია);

        მარაგის მოხმარების აღრიცხვა (მეთოდები);

        მარაგის პირვანდელის შემდგომი შეფასება (უმცირესის მეთოდი);

        გრძელვადიანი მატერიალური აქტივის კლასიფიკაცია (ძირითადი საშუალება, საინვესტიციო აქტივი);

        ძირითადი საშუალებების ინვენტარული აღრიცხვა, არსებითობა და აგრეგირება;

        ძირითადი საშუალებების მიღება;

        იჯარის კლასიფიკაცია მსს ფასს-ით და ფასს-ით (ოპერაციული იჯარა, ფინანსური იჯრა, იჯარის უფლება);

        იჯარის აღრიცხვა მსს ფასს-ით;

        ცვეთა, ამორტიზაცია;

        პირვანდელის შემდგომი შეფასება;

 

        ძირითადი საშუალებების გასვლა.